Cách kiểm tra các loại danh mục trong WordPress

Bạn có thể kiểm tra được danh mục đó là danh mục gì, để có thể ứng dụng được vào trọng nhiều trường hợp mà bạn muốn.

cach-kiem-tra-cac-loai-danh-muc-trong-wordpress

Bạn sử dụng đoạn code này để xác định nhé

$term = get_term_by( ‘slug’, get_query_var( ‘term’ ), get_query_var( ‘taxonomy’ ) ); // get current term
$parent = get_term($term->parent, get_query_var(‘taxonomy’) ); // get parent term
$children = get_term_children($term->term_id, get_query_var(‘taxonomy’)); // get children
if(($parent->term_id!=”” && sizeof($children)>0)) {
// has parent and child
}elseif(($parent->term_id!=””) && (sizeof($children)==0)) {
// has parent, no child
}elseif(($parent->term_id==””) && (sizeof($children)>0)) {
// no parent, has child
}

Đánh giá post

Đánh giá:
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *